Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website gegeven informatie te gebruiken, verklaart u in te stemmen met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van contradicties tussen gestelde voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze internetsite en voorwaarden in deze disclaimer, gelden de voorwaarden van de bestelde producten en diensten.

Gebruik van deze website
De op of via deze website gegeven informatie mag niet worden gebruikt als alternatief voor enige vorm van advisering. Beslissingen die u neemt op basis van de gegeven informatie zijn voor rekening en risico van uzelf.

Ookal probeert Helicam-Europe (www.luchtopnamen.eu) correcte volledige en actuele informatie te geven uit volgens Helicam-Europe (www.luchtopnamen.eu) betrouwbare bronnen, geeft Helicam-Europe (www.luchtopnamen.eu) geen expliciete of impliciete garantie dat de op of via deze website gegeven informatie correct en/ of volledig is.

Helicam-Europe (www.luchtopnamen.eu) beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland, en kan niet instaan voor het feit dat de gegeven informatie ook buiten Nederland gebruikt kan worden.

Als u deze website vanuit een ander land dan Nederland gebruikt, licht de verantwoordelijkheid voor de naleving van de lokaal geldende wetgeving bij uzelf.

Helicam-Europe (www.luchtopnamen.eu) garandeert in geen geval  een foutloze of ononderbroken functioneren van deze internetsite

Gebruik van deze website waardoor het gebruik van andere internetgebruikers kan worden gehinderd, gebruik dat het functioneren van deze website kan verstoren en/of dat de op of via deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan worden aangetastis verboden.

 

Informatie gegeven door derden, producten en diensten
Hyperlinks naar websites van derden weergegeven op deze website geven niet aan dat Helicam-Europe (www.luchtopnamen.eu) de  op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van hyperlinks op de website van Helicam-Europe (www.luchtopnamen.eu) is volledig voor eigen risico. Helicam-Europe (www.luchtopnamen.eu) geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid inzake inhoud, gebruik en beschikbaarheid van websites van derden. De correctheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op websites van derden is door Helicam-Europe (www.luchtopnamen.eu) niet geverifieerd.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Helicam-Europe (www.luchtopnamen.eu), of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website gegeven informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Helicam-Europe (www.luchtopnamen.eu) of toestemming van de rechthebbende. U  mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Helicam-Europe (www.luchtopnamen.eu)aanvaard geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook wanneer Helicam-Europe (www.luchtopnamen.eu) op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met  toegang tot of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Helicam-Europe (www.luchtopnamen.eu) of aan u wordt gezonden, de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, misbruik van deze internetsite, verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurder van Helicam-Europe (www.luchtopnamen.eu)

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

 

Wijzigingen

Helicam-Europe (www.luchtopnamen.eu) behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.